• มาตรฐานการศึกษา •

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของเด็ก
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือคนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือสารได้ มีทักษะการคิดพิ้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
   
  มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ
  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
  2.6 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
   
  มาตรฐานที่ 3 : การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
  3.1 จัดประสบการณ์ที่า่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฎิบัติอย่างมีความสุช
  3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา มาตรฐานที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
    มีความมามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
    มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
    มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
  1.2 คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
    การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีคามที่สถานศึกษากำหนด
    ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
    การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
    สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
   
  มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
   
  มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตืจรืง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้