• หลักสูตร •

หลักสูตรระดับปฐมวัย


จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 

โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้จัดทำหลักสูตร ระดับปฐมวัย โดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาเด็กตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป ในระดับประถมศึกษา และมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
 2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
 3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
     
แผนการเรียน
 

โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  2  แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียนแบบบูรณาการ (เปิดสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1 – 3)
 2. แผนการเรียน Intensive English (เปิดสอนในระดับอนุบาลปีที่ 3)หลักสูตรระดับประถมศึกษา


จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 

โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขและมีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
 3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
     
แผนการเรียน
 

โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 2  แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียน Intensive English
  ครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษในวิชา English* 1 วิชา
 2. แผนการเรียน English Program
  ครูต่างชาติ สอนวิชา English*, Mathematic, Science และ Health Education เป็นภาษาอังกฤษ 4 วิชา

หมายเหตุ
* การเรียนภาษาอังกฤษ เน้นการฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และฝึกความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และพัฒนาศักยภาพ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References)