• วิสัยทัศน์ •

แผนกปฐมวัย โรงเรียนปัญญาศักดิ์ เป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมสูงสุดในการศึกษาต่อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างเต็มภาคภูมิ

แผนกประถมศึกษา โรงเรียนปัญญาศักดิ์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21