• เพลงประจำโรงเรียน •

 

มาร์ชปัญญาศักดิ์


* โรงเรียนปัญญาศักดิ์ เป็นที่รักของเรา
มีคุณครูคอยเฝ้า กล่อมเกล่าเราให้มีศักดิ์ศรี
เรียนดี ภาษาเด่น ฝึกเราเป็นผู้นำที่ดี
คุณธรมมน้องพี่ ร่วมรักสามัคคีปรองดอง

ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา คือบัณฑิตพุทธภาษิตสอนใจ ไม่ประมาทยึดมั่นเป็นหลักชัย ก้าวเดินไปไม่พลั้งพลาดมั่นคง (*)

เหลืองคือ คุณธรรมความดี น้ำเงิน นำย้ำมีสติปัญญา ให้เฉลียวฉลาด อาจหาญกล้า ด้วยปัญญาพาพ้นภัย (*)

เฟื่องฟ้ายืนสง่ามีราศี ดุจสติปัญญาที่บานไสว พร้อมขยายกลีบกระจายทั่วเมืองไทย อวดความดีที่มีให้ชื่นชม (*)


ปัญญาศักดิ์ รักเรียนเกิดมารักเรียน พากเพียร สัญลักษณ์นักเรียนของเราหมั่นเพียรศึกษา
ตั้งใจกันพร้อมเพรียง เข้าเรียนสหศึกษา ร่วมใจกันมาหาวิชาพาเจริญ

* เพื่อนาคตสูงนัก ชื่อปัญญาศักดิ์สูงส่ง
น้อมนำพาชาติ ยืนยง ด้วยจิตธำรง มั่นคงนำเรียนเด่นดี

ชื่อคำขวัญของเรา คิดเป็น แก้ปัญหายากเย็นให้เป็น เกิดคุณความดี
ปรัชญาของโรงเรียน ล้ำเลิศเลอศักดิ์และศรี ให้ปัญญามี ล้ำค่าทวีสุขนัก

ลูกปัญญาศักดิ์สูงเด่น ฝึกเป็นผู้นำค้ำหลัก
มุ่งเรียนด้วยจิตใจภักดิ์ ลูกปัญญาศักดิ์ รู้รักเรียนเขียนอ่าน เอย..
(*)