• พันธกิจ •

แผนกปฐมวัย
 1. ส่งเสริมเด็กให้ได้้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล และต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด
 2. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีความสามารถในการคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
 3. ส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
 4. ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี
 6. พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร คุณภาพ

แผนกประถมศึกษา
 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษของโรงเรียน
 4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เป็นสำคัญ
 5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 6. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต