• ตราประจำโรงเรียน •สัญลักษณ์  เด็กชาย-หญิง 2 คน หมายถึง เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่นักเรียนมีความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี
อักษรย่อ ป.ศ
พุทธภาษิต อปฺ ปมาทํ ปสํสนฺติ (บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไมประมาท)
สีประจำโรงเรียน เหลือง - น้ำเงิน
  สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม
สีน้ำเงิน   หมายถึง ปัญญา ความเฉลียวฉลาด
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า