• ประวัติโรงเรียน •


จากสภาพเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องทำงาน ทั้งพ่อและแม่จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลบุตรหลาน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาสถานที่ดูแลรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ นายสุรินทร์ และนางประทุม ฉิมน้อย เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี รักเด็ก และชอบด้านการศึกษาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นที่ เลขที่ 57 หมู่ 8 ซ.ประชาอุทิศ 7 เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

และในปี พ.ศ. 2524 ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ และได้ขยายเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โดยนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่อง และสามารถบวก - ลบเลขได้เป็นอย่างดี จนมีผู้เรียนมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นและเรียกร้องให้โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ขยายการศึกษาในระดับประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สร้างอาคารเรียนแบบตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขึ้นที่เลขที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ และได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและเปิดรับนักเรียนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ภาคต้นของปีการศึกษา 2540 โดยนายโกวิท ประวาลพฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นผู้อนุญาต ให้จัดตั้งโรงเรียนโดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

และในปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ได้รับอนุญาตเปิดสอนโปรแกรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน การสอนในระดับประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้ขยายเปิด โรงเรียนปัญญาศักดิ์บางบอน เลขที่ 37/73 หมู่ 2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยนางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการ-ศึกษาเอกชนเป็นผู้อนุญาต เปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3