• พลเมืองคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21 •โรงเรียนปัญญาศักดิ์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21 (อ้างอิงจาก งานวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของ ดร.วลีรัตน์ ฉิมน้อย) ซึ่งประกอบด้วย

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
Attribute of Good Citizenship

1. มีความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ความเป็นไทย
2. มีความฉลาดรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความเป็นประชาธิปไตย
3. เคารพสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
4. มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกายและจิตใจ
5. มีความเป็นผู้ประกอบการและสร้างสรรรค์นวัตกรรม
6. มีความเป็นผู้นำที่ตื่นรู้และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก
Attribute of Global Citizenship

1. มีความสามารถด้านการสื่อสาร และใช้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษา
2. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รู้จักการแก้ปัญหา โดยไม่ใช้ความรุนแรง
3. มีความสามารถปรับตัว ยืดหยุ่น ทำงานร่วมกันและ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคมโลก

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Attribute of Digital Citizenship

1. รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2. มีความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัล

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Attribute of Sufficiency Economy Citizenship

1. พอประมาณ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
2. มีเหตุผล ตลอดจนคำนึงถึงผลของการกระทำ
3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสู่ความพอเพียง