• การรับสมัครนักเรียน


เกณฑ์อายุ  :    ปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป
เวลาทำการ  : วันจันทร์ - ศุกร์      
วันเสาร์               
เวลา 8.00 – 17.00 น.
เวลา 8.00 – 15.00 น.


หลักฐานการสมัคร 
ระดับอนุบาล
  1. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน         1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา     1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ชุด
  6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ชุด
  7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว   3 รูป
         

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

  1. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน         1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา     1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ชุด
  6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ชุด
  7. รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

  1. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน         1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา     1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ชุด
  6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ชุด
  7. รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
  8. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ดังนี้
    8.1 ปพ.1 ระเบียบการแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    8.2 ปพ.4 คุณลักษณะอังพึงประสงค์
    8.3 ปพ.6 สมุดพก
    8.4 ปพ.7 ใบรับรอง
    8.5 ปพ.8 ระเบียนสะสม
    8.6 ปพ.9 บันทึกสรุปผลการเรียนรู้