ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน •


ปีการศึกษา 2564

    กิจกรรม ระดับชั้น  
         
-NEW -   มอบรางวัลแด่คุณครูผู้ชนะการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น - NEW -
-NEW - บุคลากรของโรงเรียนปัญญาศักดิ์ เริ่มทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ทุกระดับชั้น - NEW -


ปีการศึกษา 2563

    กิจกรรม ระดับชั้น  
         
- NEW - งานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล 3 อนุบาล 3 - NEW -
  งานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถม 1  
  คณะครู เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การยกระดับผมสัมฤทธิ์ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ทุกระดับชั้น  
  คณะผู้บริหารและครู ร่วมส่งมอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภค-บริโภค
แด่มูลนิธิบ้านสิริวัฒนา เชสเชียร์ในพระบรมราชินปูถัมภ์
ทุกระดับชั้น  
  กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 - 6  
  พิธีเปิดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 - 6  
  มอบรางวัลแด่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา  
  กิจกรรม Junior Entrepreneur ครั้งที่ 4 / Panyasak's Got Talent 2020 ทุกระดับชั้น  
  อบรม เรื่องการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ป.5  
  กิจกรรม Open House อนุบาล  
  กิจกรรมส่งเริมการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 / เทศกาล หนังสือหน้าบ้าน ทุกระดับชั้น  
  รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / กิจกรรมพบครูของลูก ประถม 1- 6  
  กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประถม 1- 6  
  มอบเข็มแก่กลุ่มประธานนักเรียน ทุกระดับชั้น  
  กิจกรรมวันแม่ / วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทุกระดับชั้น  
  กิจกรรม วันไหว้ครู ทุกระดับชั้น  
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทุกระดับชั้น  
  กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ทุกระดับชั้น  
  ประชุมผู้ปกครอง ป.1  
  บรรยากาศวันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 / Panyasak New Normal ทุกระดับชั้น