มอบรางวัลแด่คุณครูผู้ชนะการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาครั้งที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล
และขอขอบคุณคุณครูทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจัดทำสื่อต่างๆ สำหรับการสอนออนไลน์เพื่อนนักเรียนที่น่ารัักของพวกเราทุกคนเลยค่ะ

   
ระดับปฐมวัย


ระดับประถมศีกษา 1-3


ระดับประถมศีกษา 4-6