ตามนโยบายของโรงเรียนปัญญาศักดิ์ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนควรต้องได้รับวัคซีน COVID-19 100%
ขณะนี้บุคลากรของโรงเรียนปัญญาศักดิ์เริ่มทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 แล้ว
เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ของโรงเรียนปัญญาศักดิ์ สำหรับภาคเรียนใหม่นี้