คณะครู เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การยกระดับผมสัมฤทธิ์ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนปัญญาศักดิ์