ปันสุขอิ่มใจ
คณะผู้บริหาร และครู นำรายได้จากกิจกรรม Junior Entrepreneur ครั้งที่ 4 และ Panyasak's Got Talent 2020
ไปจัดซื้อสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินบริจาค และมอบให้แด่ มูลนิธิบ้านสิริวัฒนา เชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมุทรปราการ

โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม Junior Entrepreneur ครั้งที่ 4 และ Panyasak's Got Talent 2020 ทุกคน
ขอให้ทุกคน จงพบแต่ความสุขความเจริญ