กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563