กิจกรรมอบรม มอบรางวัลแด่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563