กิจกรรม Junior Entrepreneur ครั้งที่ 4 / Panyasak's Got Talent 2020
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563