กิจกรรมอบรม เรื่องการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อบรมการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย อาจารย์นคร สันธิโยธิน