กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563