พิธีมอบเข็มแก่กลุ่มประธานนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563