กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563