บรรยากาศวันเปิดเทอม / Panyasak New Normal
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563