ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562

  • ***ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562***
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 - 3 EP-MEP
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.4 - 5 EP-MEP
  • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 - 3 MEP,EP
  • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.4 - 6 MEP,EP