Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


กิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 • กิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้น ป.6
 • กิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้น อ.3
 • English Camp นักเรียนชั้น ป.1- ป.3
 • English Camp นักเรียนชั้นอนุบาล 3
 • ผู้ปกครองให้ความรู้เรื่องระบบร่างกายแก่นักเรียนชั้น อ.3
 • อบรมให้ความรู้เรื่อง PM 2.5 และโรคโควิด-19
 • เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 • กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ณ โรงแรมแชงกรีล่า
 • แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1
 • Chinese New Year 2020
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียนไทย-เกาหลี
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2
 • กิจกรรมกีฬาสี นักเรียนชั้นอนุบาล
 • Christmas Panyasak 2020
 • กีฬาสี นักเรียนชั้น ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
 • Cooking Summer Day Camp นักเรียนชั้น ป.1
 • Day Camp นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุาล3
 • ทัศนศึกษานักเรียนชั้น อนุบาล1-ป.6 ณ ท้องฟ้าจำลอง
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้น ป.4-6
 • กิจกรรมการแสดงดนตรีเนื่องในวันปิดภาคเรียนที่1/2562
 • ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4-6 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.1-3