Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 11 ส.ค.63 กิจกรรมวันแม่
 • 6 ส.ค.63 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
 • 24 ก.ค.63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัฃการที่ 10
 • 1 ก.ค.63 เปิดเทอม ปีการศึกษา 2563
 • *** VDO การใช้งาน Virtual School Online : สำหรับผู้ปกครอง ***
 • *** VDO ตอนการใช้งาน Virtual School Online : สำหรับนักเรียน ***
 • *** คู่มือการใช้งาน Virtual School Online : สำหรับนักเรียน ***
 • *** คู่มือการติดตามผลงานเรียนระบบ Virtual School Online ***
 • 28 ก.พ.63 กิจกรรมอำลาอาลัย อ.3 และกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้น ป.6
 • 9 ก.พ.63 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
 • 1 ก.พ.63 สอบ O-NET
 • 28 ม.ค.63 แนะแนวนักเรียนขึ้น ม.1
 • 24 ม.ค.63 Chinese New Year 2020
 • 22 ม.ค.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3
 • 21 ม.ค.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2
 • 10 ม.ค.63 กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนชั้นอนุบาล
 • 29 พ.ย. กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนชั้น ป.1-6
 • 11 พ.ย. กิจกรรมวันลอยกระทง
 • 6 พ.ย. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • 16-17 ต.ค. ทัศนศึกษานักเรียนชั้น อนุบาล1-ป.6 ณ ท้องฟ้าจำลอง
 • 1-2 ต.ค. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.4-6
 • 11-13 ก.ย. ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4-6 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • 13 ก.ย. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.1-3
 • 11 ก.ย. กิจกรรมอบรมเพศศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2562
 • 7 ก.ย. Junior Enterperneur งานผู้ประกอบการตัวน้อย
 • 4-6 ก.ย. ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1-3 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • 3 ก.ย. ตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา2562