ทำเนียบเด็กเก่งประจำปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      โดยได้รับรางวัลดังนี้

รางวัล เหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 • เด็กชายคมกริช สาครสุขศรีฤกษ์ • เด็กหญิงรวมพร จูศิริวงค์ • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน NAVY - MTL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2015
  วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ อาคารพลเรือน ร.ร.นายเรือ สมุทรปราการ


        โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัล ชนะเลิศ ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 ปี รุ่น E น้ำหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.

 • เด็กชายคาลิค มูฮัมมัด ฮัสซัน มูฮำมัด
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 ปี รุ่น C น้ำหนักเกิน 22 กก.
  แต่ไม่เกิน 24 กก.


 • เด็กชายนาซีม มูฮัมมัด ฮัสซัน มูฮำมัด • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน ประวัติศาสตร์เ พชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

  รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน กิจกรรมวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2015
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


        โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

 • เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ธเนศานุรักษ์ • เด็กชายศุภกร รัตนการุณย์

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

 • เด็กหญิงรวมพร จูศิริวงศ์ • เด็กชายปูติน ทองโปร่ง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทไกล

 • เด็กชายนวคุณ บัณฑิตกิตติสกุล • เด็กชายกฤต ทองสงฆ์ • เด็กชายจักรภพ เอกพิทักษ์กุล • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558
  วันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


        โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3

 • เด็กหญิงชนิกานต์ อมาตยกุล


 • รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6

 • เด็กชายชวิน เหล่าอนันต์ชัย


 • รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-ป.6

 • เด็กชายสุภัค คุณวุฒิ
 • เด็กชายกฤต ทองสงฆ์
 • เด็กชายเมธวิน จิตรอารี
 • เด็กชายจักรภพ เอกพิทักษ์กุล

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน เทควันโดนักเรียน กรมพละศึกษา ประจำปี 2558
  วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารกีฬานิมิบุตร รุ่นอายุ 12 ปี ประเภทชาย


        โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นฟลายเวท 30-33 กิโลกรัม

 • เด็กชายธนัชวิชญ์ ฟูกระโทก


 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558


        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย 
  มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง 

  โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขัน จึงได้นำนักเรียนเข้าประกวด โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ

 • เด็กชายปูติน ทองโปร่ง

 • เด็กชายสิทธิโชค โกมลสันติจิตต์

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน ประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน"
  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558


        ห้องเรียนขงจื่น หมวดวิชาภาษาจีนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน จัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงถ้วยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง-เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แสดงและพัฒนาทักษะด้านการเขียนอักษรจีนด้วยการเข้าร่วมประกวดคัดลายมือ

  โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขัน จึงได้นำนักเรียนเข้าประกวด โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประเภท ดินสอ ระดับประถมปลาย

 • เด็กหญิงปทิตตา บุตร์นายซัน
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2559

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2557