ทำเนียบเด็กเก่งประจำปีการศึกษา 2557


ผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • เด็กชายภาวิช หมากผิน • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน การประกวด เทศกาลดนตรี ACT Music Festival 2014
  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 19-22 มกราคม 2558


  รางวัลเหรียญทอง การประกวดเดี่ยวดนตรีไทยประเภท ขิม

 • เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เปรมสำราญ • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557
  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


 • วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เด็กชายวัชรพงศ์ ชุติมาวรรธน

 • วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ พาทัน

 • วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เด็กชายภาวิช หมากผิน

 • วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เด็กชายปภิณวิทย์ รัตนศิริ

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน ประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557


  รางวัลชมเชย การแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ

 • เด็กชายภาวิช หมากผิน • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน ภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557


  รางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ

 • เด็กชายภาวิช หมากผิน • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อย 2557

         เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันสอนโปรแกรมหุ่นยนต์โรบอทฟอร์คิดส์ ได้จัดโครงการการแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อยขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 4-18 ปี ได้แสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอิมแพคเมืองทองธานี

  ชมรมโรบอทโรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  1. ด.ช.คมสรร เหลืองวรวิจิตร ป.4/1
  2. ด.ช.ฐาปณะ เลี่ยมทองขาว ป.4/1
  3. ด.ช.สิรภพ พลค้อ ป.4/4  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557


         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สมาคมประกันชีวิตไทย และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน (สพศ.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการเงินส่วนบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน

  โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขัน จึงได้นำนักเรียนเข้าประกวด โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ

 • เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทองสินธุ์ • เด็กหญิงปณัฐษิตา รุ่นเจริญ • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน ประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน"
  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557


        ห้องเรียนขงจื่น หมวดวิชาภาษาจีนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน จัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2557 ชิงถ้วยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง-เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แสดงและพัฒนาทักษะด้านการเขียนอักษรจีนด้วยการเข้าร่วมประกวดคัดลายมือ

  โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขัน จึงได้นำนักเรียนเข้าประกวด โดยได้รับรางวัลดังนี้

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน"

 • เด็กหญิงพิชญ์กานต์ เตชะธนัตถ์
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557
  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557


        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

  โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขัน จึงได้นำนักเรียนเข้าประกวด โดยได้รับรางวัลดังนี้

  สาระภาษาไทย

  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ป.4-ป.6

 • เด็กหญิงวรรณพิมล ขจรศักดิ์สุเมธ

 • เด็กหญิงสุธิชา ผิวงาม


 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

 • เด็กหญิงวรรณพิมล ขจรศักดิ์สุเมธ


 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

 • เด็กหญิงเพลงพิณวลัย เพ็งพูล • สาระคณิตศาสตร์

  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

 • เด็กชายอริญชัย บำรุงเมือง • สาระวิทยาศาสตร์

  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

 • เด็กชายปิยพัทธ์ ศักดิ์สวัสดิกุล

 • เด็กชายเนติรักษ์ ตั้งสถิตย์ • สาระภาษาต่างประเทศ

  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

 • เด็กชายณัฐดนัย ศรีอิทยาจิต • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

 • เด็กชายเดชาวัฒน์ ละฎาพันธ์ • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

 • เด็กชายศุภกร ปรีชานฤตย์ • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

 • เด็กชายปริยพล กาสา • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

 • เด็กชายปูติน ทองโปร่ง


 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

 • เด็กหญิงพิชญ์กานต์ เตชะธนัตถ์
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

 • เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทองสินธุ์

 • เด็กชายภูริยศ ชื่นวรกิตติพล • สาระศิลปะ

  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นป.5-ป.6

 • เด็กหญิงปาณิสรา ไกรชาติตระกูล


 • สาระสุขศึกษาและพลศึกษา

  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

 • เด็กหญิงวรรณพิมล ขจรศักดิ์สุเมธ

 • เด็กหญิงสุธิชา ผิวงาม


 • ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2559

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2558