ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562

  • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 - 3 EP-MEP
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.4 - 5 EP-MEP
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 EP-MEP
  • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 - 3 MEP,EP
  • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.4 - 6 MEP,EP