ปฏิทินการศึกษา

  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (EP ป.1 - 6)
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Mini-EP ป.1 - 6)
  • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561