ปฏิทินการศึกษา

  • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (Mini-EP ป.1-ป.3)
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Mini-EP ป.4-ป.6)
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (Mini-EP ป.1-ป.3)
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Mini-EP ป.4-ป.6)
  • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560