ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

  • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 - 3 EP-MEP
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.4 - 6 EP-MEP
  • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 - 6 EP
  • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 - 6 MEP