กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ 29-30 กันยายน 2560