อบรมเรื่องเพศศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยอาจารย์นคร สนธิโยธิน