กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลสวนสาธารณะธนบุรี