กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6

ณ Siam Serpentarium ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560