ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 12 ม.ค. 2561 กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล
 • 22 ธ.ค. Christmas Day Candy Land Show 2017
 • 1 ธ.ค. กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6/2560
 • 3 พ.ย. 2560 กิจกรรมวันลอยกระทง อนุบาล 1- ป.3
 • 18-19 ต.ค. 2560 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ณ Siam Serpentarium
 • 17 ต.ค. 2560 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ สยามโอเชียนเวิลด์
 • 29-30 ก.ย. 2560 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
 • 26-28 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ดูตารางสอบได้ที่ปฏิทินการศึกษา)
 • วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 Panyasak Yard Sale
 • 24-25 ส.ค. Open House นักเรียนชั้นอนุบาลปี่ที่ 2และ3
 • 17-18 ส.ค. งานวันวิชาการ ครั้งที่ 16
 • 24-25 ก.ค. สอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2560 (ดูตารางสอบได้ที่ปฏิทินการศึกษา)
 • ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TEDET ตั้งแต่ ป.2-ป.6
 • บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
 • 10 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ม.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นประถมศึกษา
 • 7 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเข้าพรรษา (แห่เทียน)
 • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
 • 19 ม.ค. 60 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • 13 ม.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นประถมศึกษา